Q, YOUR QUALITY MANAGER

Optimalisatie

Het kan altijd beter

Ook ik ken de vooroordelen: Alles wat te maken heeft met normen, standaarden, regeltjes en procedures werkt bureaucratie in de hand, is teveel theorie en te weinig praktijk. Bovenal levert het ons niets op. Sterker nog, het kost (te)veel geld.

Het kan ook anders! Kwaliteit, arbo en milieu draait helemaal niet om normen, regeltjes, procedures en documenten, al zie ik in de praktijk inderdaad vaak het tegenovergestelde. Het draait om verbeteren en optimaliseren. Iedere dag weer.

Het kan immers altijd beter: Hoe kunnen we leren van onze fouten en brengen we faalkosten naar beneden? Waar zitten onze risico’s en zijn die beheerst? Hoe kunnen we onze productie nog efficiënter inrichten met minder afval? Hoe kunnen we besparen op onze energiekosten? Hoe zorgen we er voor dat onze medewerkers veiliger kunnen werken? Allemaal vragen en onderwerpen die Q samen met u oppakt.

#

Mensenwerk

Een menselijke interventie is, voor een optimaal resultaat, onoverkomelijk. Periodiek zal daarom één van onze medewerkers, de Q-manager, bij u aanwezig zijn om uw medewerkers te begeleiden in de meest brede zin van het woord bij het verzamelen en analyseren van gegevens met het doel uw organisatie en processen te verbeteren. Hierbij heeft de Q-manager een ‘aanjagende’ rol als het gaat om de praktische uitwerking van uw kwaliteits-, arbo- en milieubeleid en zet zich in op drie pijlers:

  • Onderhoud - Bewerkstelligen dat processen die nodig zijn voor het managementsysteem zijn vastgesteld, ingevoerd en worden onderhouden;
  • Rapportage & optimalisatie - Rapporteren aan directie en management over de prestaties van het managementsysteem en eventuele aandachtspunten voor verbetering;
  • Draagvlak - Te bewerkstelligen dat het kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn binnen de gehele organisatie wordt bevorderd.
#

Audits

Auditing is volgens Q geen controle-instrument maar een meetinstrument om te bekijken in welke mate processen en risico’s worden beheerst. Een instrument voor het management, een basis voor verbetering.

De verplichte interne audits worden daarom volledig door mijn collega de
Q-manager uitgevoerd. Samen met u stelt deze de inhoud van de audits vast en coördineert vervolgens de uitvoering van die audits en de daaruit voortvloeiende verbeteracties. Ook analyseert de Q-manager de resultaten van die audits en rapporteert deze vervolgens aan de direct betrokken leidinggevend(n) en het management als input voor het verbeterproces.

Tevens verzorgt de Q-manager de coördinatie rond de externe audits. Ook verzorgt deze de communicatie en de correspondentie met de certificerende instelling over de externe audits en ziet erop toe dat de externe auditor(s) worden begeleid. Resultaten uit externe audits worden door mij gerapporteerd aan het management, inclusief eventuele corrigerende maatregelen.

Verbeteren

Degene die dagelijks werkzaam is in de praktijk weet vaak als geen ander waar fouten worden gemaakt, hoe deze zijn veroorzaakt en waar mogelijkheden tot verbeteren zitten. Q zorgt er daarom voor dat alle medewerkers verbetervoorstellen en afwijkingen op een laagdrempelige wijze kunnen melden en dat vervolgacties worden vastgesteld, uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd.

Ongevallen, bijna ongevallen en andere VGM-incidenten worden door Q geanalyseerd. Onderzoek naar de oorzaak wordt uitgevoerd en oplossingen ter beperking van geconstateerde risico’s worden aangedragen. In voorkomende gevallen zal de Q-manager als aanspreekpunt dienen voor de Inspectie SZW (vh. Arbeidsinspectie).

Kostenbesparing

In deze tijd van flinterdunne marges is het zaak uw kosten goed in de gaten te houden. Dat weet u als geen ander. Door uw kwaliteits-, arbo- en/of milieumanagement volledig uit te besteden aan Q bespaart u niet alleen op uw vaste personeelskosten, de inzet van Q is variabel en daardoor altijd afgestemd op de actuele behoefte.

Het is tijd om vanaf nu uw kwaliteitssysteem vóór u te laten werken. Q zorgt voor optimalisatie, kostenbesparing en behoud van uw certificaten.