Q, YOUR QUALITY MANAGER

QKAM adviseur

Begeleiding bij KAM-gerelateerde onderwerpen

Q biedt begeleiding in de meest brede zin van het woord bij het verzamelen en analyseren van gegevens met betrekking tot de vastgestelde kwaliteits-, veiligheids- en milieuregistraties om daarmee data te genereren om uw organisatie en processen te verbeteren.

Mensenwerk

Een menselijke interventie is, voor een optimaal resultaat, onoverkomelijk. Periodiek zullen daarom de resultaten van Q door de Q-manager worden getoetst aan de hand van de vastgestelde doelstellingen.

Tevens zal de Q-manager u begeleiding bieden bij het uitvoeren van ‘administratieve handelingen’ en analyseren van de resultaten van o.a. de periodieke klanttevredenheidsonderzoeken, leveranciersbeoordelingen, milieuaspecten en milieueffecten.

#

Verbetervoorstellen

Alle medewerkers kunnen verbeteringen voorstellen, deze zullen door de Q-manager in overleg met de directie in behandeling worden genomen. Bij een akkoord zal hij de corrigerende acties vaststellen en implementeren.

De Q-manager heeft een ‘aanjagende’ rol als het gaat om de praktische uitwerking. Hij zet zich in op drie pijlers:

  • Onderhoud - Bewerkstelligen dat processen die nodig zijn voor het managementsysteem zijn vastgesteld, ingevoerd en worden onderhouden;
  • Rapportage & optimalisatie - Rapporteren aan directie en management over de prestaties van het managementsysteem en eventuele noodzaak tot verbetering;
  • Draagvlak - Te bewerkstelligen dat het kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn binnen de gehele organisatie wordt bevorderd.


U mist externe audits? Bij gebruik van Q als kwaliteismanager worden audits teruggebracht tot een formaliteit. Daarom worden deze niet als pijler opgenomen.